વર્ગ – III તલાટી કમ મંત્રી 667 ભરતી

વર્ગ – III તલાટી કમ મંત્રી  667 ભરતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તૈયારી કરી રહેલા અને ખાસ કરીને તલાટીની ભરતીની રાહ જોઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ખુશ ખબર છે ……. તાજેતરમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા એવુ નિવેદન કરવામાં આવેલું  કે દરેક ગ્રામ પંચાયત દીઠ એક તલાટી કમ મંત્રી હોવો એ આદર્શ પરિસ્થિતિ છે. આ અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર…

IBPS CLERK 7225 Recruitment

IBPS published an official notification for Recruitment of Clerck post. Eligible candidate can apply for this recruitment. You can view more details about the recruitment including name of post, Education Qualification, Age limit etc….. Post  Name                         :  Clerks (CRP Clerk – VIII) Online registration date   : 18th Sep   to 10th Oct Download of call letter     : November 2018…

GPSC – POLICE INSPECTOR (PI) 60 Recruitment 2018

GPSC – POLICE INSPECTOR (PI) 60 Recruitment 2018 મહત્વની તારીખો રજીસ્ટ્રેશન તારીખ              :  15/12/2018   to    31/12/2018 પ્રીલીમીનરી પરીક્ષા            :  21/04/2019 મુખ્ય પરીક્ષા                       :  5,6/10/2019 ઉમર                           …