બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ૩૧૭૩ ભરતી

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ૩૧૭૩ ભરતી મહત્વની તારીખો રજીસ્ટ્રેશન તારીખ    :  01/06/2018   to    30/06/2018 પરીક્ષાની તારીખ    :  નવેમ્બર- ડિસેમ્બર ઉમર                :  18 – 33 વર્ષ લાયકાત            :  12th Pass કુલ ગુણ            :   200 ગુણ For More Detail             : www.ojas.gujrat.gov.in